Ulaştırma ve Lojistik Sektöründe Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması Çalıştayı

Buradasınız

         "Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik AB Teknik Yardım Projesi " kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen ''Ulaştırma ve Lojistik Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması'' konulu Çalıştay, 10-11 Temmuz 2019 tarihleri arasında, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

          Gelir İdaresi Başkanı Daire Başkanı Sayın Faruk GÖZÜBÜYÜK ise Türkiye'deki ulaştırma ve lojistik sektörüne ilişkin mevcut durumu değerlendirmiş; proje kapsamında yapılacak çalışmaların, sektörün vergi gelirleri ve denetimi açısından kayda değer faydalar sağlayabileceğini belirtmiştir.

        Çalıştayın açılışını yapan Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ, Türkiye ve dünyada lojistik sektörüne yönelik genel değerlendirmeler yapmış; sektörün Türkiye'nin dış ticareti için taşıdığı stratejik önemin altını çizmiştir.

         Katılımcı kitlesinin kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ve akademisyenler olduğu çalıştaydaki farklı oturumlar kapsamında karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolunda yük ve yolcu taşımacılığı, posta-kurye-kargo taşımacılığı, tamamlayıcı hizmetler ve gümrük işlemleri gibi başlıklar etrafında paydaşlar istişare etme imkanı bulmuşlardır. Mevcut duruma yönelik bulguların tespitinin önceliklendirildiği çalıştayda; gerekli olabilecek mevzuatsal değişiklikler, denetim uygulamalarına ilişkin değerlendirmeler ve teknoloji ile veri paylaşımı çerçevesinde sektörde kayıt dışılığı azaltmak adına atılabilecek farklı adımlar tartışılmıştır.

          Çalıştayın kapanışında Gelir İdaresi Grup Başkanı Sayın Mustafa AKPINAR tarafından sektördeki kayıt dışılığa yönelik genel bir değerlendirme yapılmıştır.