KADEP Gelişmeler

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI ÖZETİ

EYLEM NO EYLEM SORUMLU
KURUM/KURULUŞ
1 Kayıt dışı ekonominin boyutunun ölçülmesi ve kayıt dışı ekonominin boyutu ölçülerek yol açtığı sorunların etkisi araştırılması

2 Vergi gelirleri ve vergilendirme kapasitesinin ölçen yöntemler geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılması

3 Kayıt dışı istihdam ve boyutunun düzenlenecek bir çalıştayda değerlendirilmesi çalışmaları

4 Vergiye gönüllü uyumu etkileyen faktörler analiz edilerek, mükelleflerin uyum seviyelerinin artırılması

5 Mükellefler ve vergi türleri itibariyle vergi uyum maliyetlerinin hesaplanması

6 Mükellefiyete ilişkin süreçlerin hızlandırılmasıyla mükelleflerin vergiye gönüllü uyum seviyelerinin artırılması

7
Mükelleflerin gönüllü uyumu teşvik edilmesi (Mükellef Risk Yönetimi Projesi)


8
Mükelleflerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin rehber ve interaktif yazılımlar hazırlanması


9
Beyan ve bildirime yönelik her türlü belgenin revize edilerek daha anlaşılır hale getirilmesi


10
Tahsilatı ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla ödeme terminallerinin kurulması


11
Turizm sektöründeki kayıt dışılığın önlenmesine ilişkin olarak mevzuat düzenlemesi


12
Turizm sektöründeki kayıt dışılığın önlenmesine ilişkin uygulamaların yapılması


13
Düşük bedelle turistik tur tertipleyen işletmelerin takip edilmesi ve düzenlemeler yapılması


14
Korsan materyallerin sistem içine alınmasına yönelik idari/teknik altyapının oluşturulması


15
Gayrimenkullerin rayiç bedel üzerinden işlem görmesi için sektörel çalışmalar yapılması


16
İnşaat sektöründe nihai teslime kadar olan süreçlerle ilgili mevzuat çalışmaları yapılması


17
İnşaat sektöründe projelerin onaylanmasından itibaren takibine ilişkin çalışmalar yapılması


18
İnşaat sektöründe kayıt dışı çalışanların sisteme alınmasına yönelik çalışmaların yapılması


19
Petrol ve LPG lisans sahiplerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin düzenlemeler yapılması


20
ÖTV'si indirilmiş havacılık yakıtlarında süreçlere yönelik çalışmalar yapılması


21
Tescilli kara taşıtlarına 'Etiket' takılması ile ilgili çalışmalar yapılması


22
Akaryakıt ve LPG taşımacılığında kullanılan kara ve deniz taşıtlarıyla ilgili çalışmalar yapılması


23
Gümrük kapıları ve gümrük idarelerinin kayıt dışılıkla mücadelede etkinliğinin artırılması


24
Gümrük Antrepo Rejiminin gözden geçirilmesi


25
'Hal Kayıt Sistemi'nin gözden geçirilmesi ve diğer bilgi sistem entegrasyonunun sağlanması


26
'Lisanslı Depoculuk Sistemi'ne ilişkin çalışmalar yapılması


27
Dahilde İşlemi Rejimiyle ilgili mevzuat çalışmaları yapılması


28
İthalata konu olan malların gerçek kıymetleri ile ilgili çalışmalar yapılması


29
İnternet ortamında yapılan ticarette kayıt dışılığın önlenmesine yönelik çalışmalar yapılması


30
İnternet üzerinden yapılan reklam faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapılması


31
Banka kartlarının kullanımının özendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması


32
ÖTV ekli listesinde yer alan mallarla ilgili denetim modülü oluşturulması


33
Gib bünyesinde etkili bir vergi denetim mekanizması oluşturulması


34
Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında 24 saat esasına dayanan denetim uygulamaya geçilmesi


35
Denetimlerde etkinliğin artırılmasına yönelik elektronik sistemlerin geliştirilmesi


36
Vergi denetiminde kullanılmak amacıyla detaylı anlaşılır ve standart kılavuzlar hazırlanması


37
Cezalarda etkinliğin ve caydırıcılığın artırılması amacıyla mevzuat çalışmaları yapılması


38
Tahsilat ve ödemelerle ilgili hadler ve alım/satım bildirim tutarlarıyla ilgili çalışmalar yapılması


39
Sağlık sektöründeki kayıt dışılığın önlenmesine ilişkin elektronik uygulamaların yaygınlaştırılması


40
Muayenehane, hastane vb. sağlık hizmet sunucularına yönelik mevzuat çalışmalarının yapılması


41
Kozmetik ürünlerin takibine yönelik bir ürün takip sisteminin kurulması


42
Tıbbi cihazların takibine yönelik bir ürün takip sisteminin kurulması


43
Kara nakliyesi sektöründe malın tüm aşamalarda takip edilmesiyle ilgili çalışmalar yapılması


44
Şehir içi toplu taşımada kademeli elektronik ücret toplama sistemine geçiş çalışmaları yapılması


45
Tahditli plaka alım satımında gerçek değer üzerinden işlem yapılması ile ilgili çalışmalar yapılması


46
Biletle girilen alanlarda e-bilet uygulamalarının yaygınlaştırılması çalışmalarının yapılması


47
Ücretlerin bankalar aracılığıyla ödenmesinin yaygınlaştırılması ilgili çalışmalar yapılması


48
Prime esas kazançların meslek kodlarıyla uyumlu olarak bildirilmesiyle ilgili mevzuat çalışmalarının yapılması


49
VUK 359 göre haklarında kesinleşmiş hüküm bulunanların kamu ihalelerinde yasaklanması


50
Denetim süreçleri ve denetmen sayıları ile ilgili çalışmalar yapılması


51
Tarımsal destek uygulamalarında borsa müesseseleriyle ilgili çalışmalar yapılması


52
Kayıt dışı mücadele konusuyla ilgili farkındalık çalışmalarının yapılması


53
Vergi ve sosyal güvenlik bilincini artırmaya yönelik görsel medyadan yararlanılması


54
Üniversite öğrencilerine yönelik vergi bilinci ve iş/sosyal güvenliği konularında eğitimler verilmesi


55
İstihdam eğitim modüllerinin hazırlanması


56
Kurumlar arası veri paylaşımı kapasitesi ile ilgili çalışmalar yapılması


57
Kurumlar arası veri paylaşımının önündeki engellerin tespit edilmesi ile ilgili çalışmalar yapılması


58
Enerji ve madencilik sektöründe lisans veya imtiyaz hakkı ile ilgili çalışmalar yapılması


59
Türkiye'nin gayrimenkul haritasının çıkarılması ile ilgili çalışmalar yapılması


60
Kimlik doğrulama bildirimleri ile günlük müşteri listelerinin birleştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılması

61 Tarım Sayım İstatistikinin oluşturulması ile ilgili çalışmalar yapılması

62
TNB tutulan verilerin elektronik ortamda kurumlarla paylaşımına yönelik çalışmalar yapılması