32 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
32 Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli listelerde yer alan malların, imalat ve ithalatından nihai tüketiciye ulaşım safhasına kadarki tüm süreçleri kavrayan etkin bir vergi incelemesi yapmak amacıyla elektronik ortamda bir denetim modülü oluşturulacaktır. MALİYE BAKANLIĞI (VDK) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, EPDK, GİB

*Elektronik ÖTV Takip Sistemi VDK ve GİB eşgüdümünde birlikte yürütülmektedir. VDK, ÖTV hacminde önemli paya sahip 11 adet dağıtım şirketi ve rafineri den alış, satış, ithalat, ihracat vb. bilgilerini 431 SN VUK Genel Tebliği çerçevesinde firmalardan dönemler itibariyle almakta ve elektronik ortamda çapraz kontrollerin yapılmasına yönelik yazılımlar hazırlamaktadır.

*Vergi İnceleme Rehberi referans alınarak mevcut kriterlerden denetim kütüphanesi oluşturulmuştur. Veri aktarım sihirbazı, ifade ve filtre editörünün taslağı oluşturulmuştur. Elektronik sistem alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup, maliyet hesabı belirlenme aşamasındadır. *Yazılım hizmet alımı teknik şartnamesi oluşturulmuş ve sözleşme hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır.

*GİB olarak; ÖTV’ye konu ürünler ve ÖTV mükellefleri bazında detaylı veri analizlerini sağlamak ve çapraz kontrollere ilişkin denetim modülleri oluşturulmak üzere yazılım oluşturma çalışmalarına başlanmıştır.

*ÖTV (I) sayılı Liste kapsamında idaremize verilen bütün ÖTV beyannameleri eklerinde yer alan bilgiler de dikkate alınarak yazılım içine aktarılmıştır.

*GTİP bazında, Ürün Grubu Bazında mal teslimlerinin detaylı analizi için test çalışmaları yürütülmüş, geliştirme önerileri alınmıştır.

*ÖTV2B (Tescile Tabi Motorlu Taşıtlar), ÖTV3B (Tütün), ÖTV4 (Diğer Tüketim Malları) sayılı listelerin modelleme çalışması tamamlanarak şube personelinin erişimine açılmıştır.

*Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü ile ÖTV’siz Deniz Yakıtı Teslimlerine ilişkin yapılacak olan veri paylaşım protokolü hazırlıklarına başlanmıştır.

*Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde bulunanlara verilen ÖTV İstisna Formu verilerinin eşzamanlı paylaşılmasına karar verilmiş olup 2011-2015 dönemi verileri resmi yazı ile istenilmiştir.

*Akaryakıt Dağıtım Şirketlerinin 1240 sayılı EPDK Kurul Kararı gereği bayilerine kurmak zorunda oldukları BAYİ DENETİM VE OTOMOSYON SİSTEMİNDE var olan bilgileri alınıp analiz edilecektir.

*Elektronik ÖTV Takip Sisteminin ikinci modülü olan MÜKELLEF TAKİP modülünün test ekranı hazırlanmış ve ekran ara yüzünün tamamlanan kısımları TEST GİBİNTRA üzerinden kullanıma açılmıştır,

*Elektronik ÖTV Takip Sistemi ÖTV 1 İADE KONTROL RAPORU Sorgulama modülünün test ekranı hazırlanmış ve ekran ara yüzünün tamamlanan kısımları TEST GİBİNTRA üzerinden kullanıma açılmıştır,

*ÖTV İadelerinin takibine yönelik olarak, elektronik ortamda alınması öngörülen listeler belirlenmiş, tablo yapıları oluşturulmuştur.

*Gümrük İdaresince alınan teminatların çözümünde elektronik ortamda alınan EK:11 ve EK:12 verileri VEGAS modelleri arasına eklenmiştir.

*Akaryakıt Dağıtım Şirketlerinin 1240 sayılı EPDK Kurul Kararı gereği bayilerine kurmak zorunda oldukları BAYİ DENETİM VE OTOMOSYON SİSTEMİ nde var olan bilgilerin mahiyetinin tespit edilmesi ve GİB bilgi sistemine bu bilgilerin alınmasının sağlanması için *Akaryakıt Dağıtım Şirketlerini temsil eden meslek örgütleri (PETDER) ile toplantı yapılması planlanmaktadır.

*Ayrıca EPDK yetkililerinin talebi üzerine 09.03.2016 tarihinde GİB Ana Binada Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı ile EPDK yetkilileri toplantı yapmış olup veri paylaşımı üzerine tekrar bir araya gelinmesi kararlaştırılmıştır.

*EPDK, 1240 Sayılı Kurul Kararı’nda yapmış olduğu değişiklik ile 01.06.2015 tarihinden itibaren akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından kurulan BAYİ OTOMASYON SİSTEMİ’nde plaka bazlı sorgulama yapılmasına imkan sağlayacak altyapının oluşturulması zorunluluğunu getirmiş olup, web servis bağlantısı yoluyla anılan şirketlerin veri tabanından plaka bazlı sorgulama imkanını elde etmiştir. Bu kapsamda, dağıtım şirketlerinin uhdesinde bulunan verilere GİB’in de erişebilmesi amacıyla bir tebliğ taslağı oluşturulacaktır.

*Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile 26.01.2016 ve 18.02.2016 tarihlerinde toplantılar yapılmış, uçuş izni verilen tescilli hava taşıtlarına ilişkin verilerin elektronik ortamda paylaşılmasına karar verilmiştir. Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı ile anılan kurum arasında devam etmekte olan web servis çalışmasına dahil edilmiştir.

*Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile 26.01.2016 ve 18.02.2016 tarihlerinde toplantılar yapılmış, yurtiçindeki havalimanlarından gerçekleşen uçuşlara ilişkin bilgilerin elektronik ortamda paylaşılmasına karar verilmiştir. Teknik birimlerin çalışması devam etmektedir.

*Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce, petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde bulunanlara 2011-2015 dönemi içerisinde verilen ÖTV İstisna Formu verileri excel ortamında toplu olarak alınmıştır.

*VEGAS veri sistemi içerisinde ÖTV tahakkuk- tahsilat modelinin GİB bünyesinde bulunan ÖTV Uygulama, İzleme, Değerlendirme ve Analiz Müdürlüğüne açılması sağlanmıştır.

*Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile ÖTV Kanununa ekli II, III ve IV sayılı listeler kapsamı eşyaya ilişkin ÖTV matrahı ve tahakkuk eden ÖTV tutarının aylık olarak GİB’e aktarılması hususunda protokol çalışmalarına başlanılmış olup halen devam etmektedir.

*Bayi otomasyon sistemi yoluyla EPDK’ya gelen bilgilerden hareketle; her bir akaryakıt istasyonunda gerçekleştirilen akaryakıtın cinsleri itibariyle satış miktarları üzerinden çapraz kontroller (satış miktarından hareketle olması beklenen satış hasılatı ve beyanlar arasında uyum kontrolü vb.) yapılmaya çalışılacaktır.

*Elektronik denetim sistemi çalışmalarına kaynak teşkil etmek üzere ÖTVli ürünlerin izlenmesine yönelik asgari veri standartları belirlenmiş olup Standart Denetim Dosyası XBRL GL kılavuzu hazırlanmış, yazılımı geliştirilmiş ve veri aktarımı için seçilen mükelleflerle paylaşılmıştır.

*Veri tabanı üzerinden yapılacak kontroller için bir sorgu kütüphanesi oluşturulmuştur. Hazırlanan aktarım aracına e-Defterlerin uygulama aracılığı ile doğrulamadan geçirilerek teslim alınması fonksiyonu eklenmiştir. Raporlama ve grafik arayüzüne ilişkin detaylı bilgi edinilmiş, raporlama ve grafik arayüzü aracılığı ile ÖTVli mükelleflerin izlenmesine ilişkin raporlama ve tasarım devam etmektedir.

*VDK, Kurumsal Kaynak Planlama ve Muhasebe Programı yazılımcıları ile veri standardizasyonu çalışması için toplantı düzenlemiştir. Vergi Denetim Kurulu, Gümrük ve Tic. Bak. ile veri temini, GTİP kodları, korelasyon cetvelleri üzerine toplantı gerçekleştirmiş olup, Gümrük prosedürleri ile ilgili bilgi edinmiştir.

*Vergi Denetim Kurulu, GİB Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı e-Defter ve Belge Yönetim Müdürlüğünden ÖTVli ürün teslim eden mükelleflerin cari dönem e-Faturalarının aylık dönemler itibariyle teslim alınmasına başlamıştır.

*Vergi Denetim Kurulu, GİB Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığından e-Fatura ve e-Defter görüntüleme araçlarının kaynak kodlarını temin etmiş olup uygulama içerisine entegre etme çalışmaları devam etmektedir.

*Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, bünyesinde standart denetim süreçlerin ve iş kurallarının eklenmesi amacıyla Vergi Müfettişlerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturmuştur. Çalışma Grubu tarafından standart kurallar oluşturulmaya başlanmış yazılım ekibi ile paylaşılmıştır.

*Analiz programı prototipi hazırlanmış olup, bu prototip üzerinden geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir. Programa kazandırılan özellikler:

- Aktarma Sihirbazı,
- Pivot tablo oluşturma,
- Yeni kolon ekleme,
- Kolon gizle/göster/sırala,
- Tablo birleştirme,
- Progress ,
- E-defter, e-fatura ve xml aktarımı,
- Veri Tabanı Üzerinden aktarım,
- Özetler/ raporlar,
- Formüller,
- Dışa Aktarma,
- Yardım/bilgi kutucukları,
- Birden fazla sütuna göre sıralama,
- Tablolar arasında link oluşturma,
- Biçimsiz veri yükleme,
- Özetleme (summarization),
- Mizan Oluşturma,
- Bilanço oluşturma,
- Oluşturulan pivotun yeni bir tabloya aktarılması,
- Yüksek satırlı verileri (30 milyon satır) tek bir tabloda gösterme (scroll up- down),
- e-Defter, e-fatura, xml filtreleme (aktarılacak alanların seçilmesi) ,

Şubat 2015 Haziran 2016 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 32 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (VDK)
VDK
Murat Selçuk TAŞKIRAN
VDK Başkan Yrd.
Canan BALANDI
Müdür
Umut ÖZTÜRK
Gelir Uzmanı
253 51 59
 
253 53 38
 
253 53 30
 
selcuk.taskiran@vdk.gov.tr
 
canan.bagriyanik@vdk.gov.tr
 
umut.ozturk@vdk.gov.tr
 
GİB KOORDİNATÖR BİRİM
ÖTV Uygulama,
İzleme,
Değerlendirme ve Analiz
Müdürlüğü (32)
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Daire Başkanı
Abdullah KİRAZ
Grup Başkanı
Köksal Çağlar SADIK
Müdür
415 38 82
 
302 16 17
 
302 16 17
 
fgozubuyuk@gelirler.gov.tr
 
akiraz@gelirler.gov.tr
 
ksadik@gelirler.gov.tr