27 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
27 Dâhilde İşleme Rejimi gözden geçirilecek, kontrol süreçleri etkin hale getirilerek ülke ekonomisi açısından katma değer oluşturan sektör ve işletmelerin bölge ve rejim kapsamında faaliyet göstermesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır.

EKONOMİ BAKANLIĞI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, GİB

*Dahilde İşleme Rejimine İlişkin Tebliğlerde değişiklikler yapılmıştır.

*İhracatçı birlikleri genel sekreterliklerince (İBGS) ifa edilen (DİİB) ve (HİİB)’e ilişkin tüm görev ve sorumlulukları bölge müdürlüklerine devredilmiştir.

*DİİB düzenlenmesi ve belge taahhüt hesabının kapatılmasında etkinlik sağlanması amaçlanmaktadır.

*İnceleme aşamasında olan yekûn belge sayısında 2015 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla düşüş gerçekleşmiştir.

*Bu eylemin İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Eylem Planında da yer aldığı ve bu kapsamdaki mevzuatın yeniden kaleme alındığı bilgisi paylaşılmıştır.

*Dahilde İşleme Rejimi (DİR)’nin amacına uygun olarak kullanılabilmesini teminen DİR Kararının sadeleştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır.

*Bu çerçevede, DİR’in günün şartlarına bağlı olarak sektörel bir yaklaşımla yeniden ele alınması, DİR uygulamalarından etkilenen yerli üreticiler ile ihracatçıların menfaatleri arasında dengenin kurulabilmesi, konuyla ilgili kurum ve kuruluşların mevzuat değişikliğine dönüşebilecek somut önerilerinin alınabilmesi, bu önerilerin konunun tüm paydaşları tarafından tartışılabilmesini teminen 26-28 Kasım 2015 tarihlerinde Bursa’da, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinden müteşekkil 242 katılımcının yer aldığı bir çalışma programı düzenlenmiştir.

*Ekonomi Bakanlığı tarafından yerli üretime zarar vermemek hususu esas alınarak ve konuyla ilgili tüm paydaşların görüş ve önerileri çerçevesinde DİR’in gözden geçirildiği, ilgili kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile özel sektör temsilcilerinin de katılım sağladığı bir toplantı 04/04/2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

*Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2016/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 01/04/2016 tarih ve 29671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, tebliğle, ithal eşyası yerine, yurtiçinden daha vasıflı girdi temin ederek ihracat gerçekleştiren firmalarımızın mağdur olmalarının engellenmesini teminen ek süre imkanı getirilmiştir.

*Gerek sivil toplum kuruluşlarınca gerekse ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca, yerli üreticilerin ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi ve işleme faaliyetinin katma değer yaratan bir faaliyet olması kriterlerinin etkinliğinin artırılması amacına yönelik olarak yapılacak istatistiki çalışmalar çerçevesinde konu sektörel bazda da değerlendirilerek, en kısa sürede somut görüş ve değerlendirmelerin ortaya konulması planlanmaktadır.

*Bu kapsamda, DİR’in yerli üretime zarar vermemesini teminen gerekli tedbirlerin alınması hususu esas alınarak, DİR kapsamındaki tüm sektörlere ilişkin uygulamaları değerlendirmek amacıyla, konuya ilişkin tüm paydaşların görüş ve önerileri çerçevesinde mezkur rejimin gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması yönünde başlatılan çalışmalar kapsamında sektörlere yönelik olarak 2016 Haziran ayı içerisinde İhracat Genel Müdürlüğü başkanlığında toplantılar tertip edilmiştir. Dahilde İşleme Rejimine İlişkin Tebliğlerde değişiklikler yapılmıştır.

*DİR sistemi ile kontrol süreçlerinin (özellikle KDV iadesi açısından) daha etkili hale getirilmesi için DİR Otomasyon Sisteminin GİB ile paylaşılmasına yönelik Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ile toplantı yapılmış ve Dahilde İşleme İzin Belgelerinin elektronik ortamda temin edilmesine ilişkin hazırlanan Protokol Taslağı GİB’in ilgili şubesi tarafından Ekonomi Bakanlığı’na resmi yazı ile gönderilmiş olup cevap beklenmektedir.

*Ekonomi Bakanlığı tarafından Dahilde İşleme Rejiminin yerli üretime zarar vermesinin önüne geçilebilmesini teminen yapılan çalışmalar ve toplantılar neticesinde ortaya çıkan görüş ve değerlendirmeleri havi raporlandırma işleminin bitmesini takiben, bu raporların gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesi amacıyla Bakanlar Kuruluna arz edileceği belirtilmiştir.

Şubat 2015 Aralık 2016 80% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 27 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (EKONOMİ BAKANLIĞI)
Ekonomi Bakanlığı
Erbülent KURŞUN
Daire Başkanı
Üstün ALAN
Daire Başkanı
Çağrı ARICI
Uzman Yrd.
222 35 07
 
204 52 28 ( 204 75 00 Santral )
 
204 87 05
 

kursune@ekonomi.gov.tr  

alanu@ekonomi.gov.tr  

aricic@ekonomi.gov.tr  
GİB KOORDİNATÖR BİRİM
ÖTV II Müd.(II-
III-IV Sayılı
Liste)
(52)
Mehmet ARABACI
Daire Başkanı
Adem BİLGİLİ
Grup Başkanı
Emine TANGALOĞLU
Müdür V.
415 33 80
 
415 34 42
 
415 33 72
 
mehmet.arabaci@gelirler.gov.tr
 
abilgili@gelirler.gov.tr
 
etangaloglu@gelirler.gov.tr